Технически изисквания

Въведение

Изисквания към техническата разработка на проекта с отворен код Подкрепи.бг.

Обхват

Да се създаде безплатна и напълно прозрачна онлайн платформа за дарения, която да може да се използва свободно от граждани и организации.

Изисквания

Публичност

 • Кодът на Проекта трябва да е публичен и това да не компрометира сигурността;

 • Да има публична и лична част на платформата;

 • Всеки да може да се регистрира с популярни социални платформи (Google, Facebook);

 • Дарителите да имат възможност да останат анонимни, ако желаят;

 • Всички работни пароли трябва да се намират извън кода на Проекта.

Разработка от доброволци

 • Да има добра документация:

  • на архитектурата;

  • на връзките между компонентите;

  • на API ниво чрез swagger или подобни инструменти.

 • Да се използват разпространени технологии и работни рамки (frameworks);

 • Да се използва език със стриктно типизиране;

 • Да поддържа бърза разработка на стандартни функционалности;

 • Да може да се стартира целият Проект локално, без голямо натоварване и сложност;

 • Да има безопасни за разработка среди (dev, staging);

 • Да има автоматично:

  • проверка на стила на кода;

  • тестване при създаване на pull request;

  • създаване на контейнери;

  • качване на кода към различните среди.

Споделеност

 • По възможност, да се преизползват общи:

  • правила за валидация на frontend и backend;

  • типове на данните;

  • константни стойности;

  • преводи;

  • функционалности.

 • По възможност, да се използва един и същи език за програмиране.

Сигурност

 • Да се избягват директни външни промени по базата данни;

 • Всеки потребител да има достъп само до своите данни;

 • Да има автоматични тестове, които потвърждават липсата на изтичане на данни;

 • Всички заявки за включване на код да минават през код ревю процес, включващ повече от един технически координатор.

Одит и прозрачност

 • Всяка промяна на базата данни да се записва;

 • Всяко качване или изтриване на файл да се записва;

 • Да има вътрешни статистики за употребата на платформата;

 • Да се пазят статистиките за определено време;

 • Да има скалиране на системата за одит при повишаване на трафика.

Хранилище за файлове

 • Потребителите да имат достъп само до своите и споделените им файлове;

 • Потребителите да могат да свалят всичките си файлове при желание (GDPR);

 • Да има автоматично резервно копие на файловете във външна за платформата среда.

Бази данни

 • Да се използва установена и стабилна база данни;

 • Да се използват миграции на базата данни;

 • Да се използват отделни потребители с ограничени права за различни нужди;

 • Да се използват общи типове на данните за тип на колоните (домейн, тип);

 • Да се използва row level security (RLS), при възможност.

Инфраструктура

 • Да бъде подходящо оразмерена спрямо нуждите на платформата;

 • Да поддържа платформата в добро общо състояние;

 • Да има добра видимост над натоварването на платформата;

 • Да разпределя трафика към различните модули;

 • Да бъде осигурена с контрол на достъпа;

 • При възможност, да поддържа автоматично скалиране, при повече трафик.

Възстановяване след бедствие

 • Да се съхранява кодът за възстановяване на системата (manifests);

 • Да се извършват автоматични резервни копия на базата данни;

 • Да се извършват автоматични резервни копия на хранилището за файлове;

 • Да има ясна процедура по възстановяване на резервни копия.

Злоупотреба и атаки

 • Да се въведат рейт лимити на входящите заявки;

 • Да се използват системи за превенция на DDoS атаки;

 • Да има мрежови ограничения за намаляване рисковете от злоупотреби;

 • Базите данни да не са достъпни извън Системата;

 • Да има валидация на входящите данни на всеки слой.

Възможни варианти

Frontend

Backend

Инфраструктура

 • Kubernetes:

  • Управляван от доставчика на облачни услуги

  • On premise

 • Docker-compose (локално):

  • On premise

Какво имаме разработено до момента?

От възможните работни рамки, базирани на TypeScript, най-подходяща се оказа NestJS.

Бяха взети предвид следните съображения:

Една база данни

Използвайки една база и една схема, вместо отделни, ние даваме възможност да се изгради начална работеща версия на приложението, без излишни технически препятствия. Когато се намери подходящ сценарий, който изисква отделни схеми и бази, той ще бъде имплементиран.

Подходящо решение, което да ни позволи бързо действие и еднотипни промени по базата, е Prisma, свързана с PostgreSQL.

Чрез това решение ние:

 • ще намалим времето за разписване на схемата на базата;

 • ще се подсигурим, че връзките между обектите са в синхрон;

 • ще генерираме типове за обектите в базата автоматично;

 • ще генерираме миграционни скриптове автоматично.

Разбира се, това решение, както и всички останали, би имало недостатъци:

Last updated