Links
Comment on page

Технически изисквания

Въведение

Изисквания към техническата разработка на проекта с отворен код Подкрепи.бг.

Обхват

Да се създаде безплатна и напълно прозрачна онлайн платформа за дарения, която да може да се използва свободно от граждани и организации.

Изисквания

Публичност

 • Кодът на Проекта трябва да е публичен и това да не компрометира сигурността;
 • Да има публична и лична част на платформата;
 • Всеки да може да се регистрира с популярни социални платформи (Google, Facebook);
 • Дарителите да имат възможност да останат анонимни, ако желаят;
 • Всички работни пароли трябва да се намират извън кода на Проекта.

Разработка от доброволци

 • Да има добра документация:
  • на архитектурата;
  • на връзките между компонентите;
  • на API ниво чрез swagger или подобни инструменти.
 • Да се използват разпространени технологии и работни рамки (frameworks);
 • Да се използва език със стриктно типизиране;
 • Да поддържа бърза разработка на стандартни функционалности;
 • Да може да се стартира целият Проект локално, без голямо натоварване и сложност;
 • Да има безопасни за разработка среди (dev, staging);
 • Да има автоматично:
  • проверка на стила на кода;
  • тестване при създаване на pull request;
  • създаване на контейнери;
  • качване на кода към различните среди.

Споделеност

 • По възможност, да се преизползват общи:
  • правила за валидация на frontend и backend;
  • типове на данните;
  • константни стойности;
  • преводи;
  • функционалности.
 • По възможност, да се използва един и същи език за програмиране.

Сигурност

 • Да се избягват директни външни промени по базата данни;
 • Всеки потребител да има достъп само до своите данни;
 • Да има автоматични тестове, които потвърждават липсата на изтичане на данни;
 • Всички заявки за включване на код да минават през код ревю процес, включващ повече от един технически координатор.

Одит и прозрачност

 • Всяка промяна на базата данни да се записва;
 • Всяко качване или изтриване на файл да се записва;
 • Да има вътрешни статистики за употребата на платформата;
 • Да се пазят статистиките за определено време;
 • Да има скалиране на системата за одит при повишаване на трафика.

Хранилище за файлове

 • Потребителите да имат достъп само до своите и споделените им файлове;
 • Потребителите да могат да свалят всичките си файлове при желание (GDPR);
 • Да има автоматично резервно копие на файловете във външна за платформата среда.

Бази данни

 • Да се използва установена и стабилна база данни;
 • Да се използват миграции на базата данни;
 • Да се използват отделни потребители с ограничени права за различни нужди;
 • Да се използват общи типове на данните за тип на колоните (домейн, тип);
 • Да се използва row level security (RLS), при възможност.

Инфраструктура

 • Да бъде подходящо оразмерена спрямо нуждите на платформата;
 • Да поддържа платформата в добро общо състояние;
 • Да има добра видимост над натоварването на платформата;
 • Да разпределя трафика към различните модули;
 • Да бъде осигурена с контрол на достъпа;
 • При възможност, да поддържа автоматично скалиране, при повече трафик.

Възстановяване след бедствие

 • Да се съхранява кодът за възстановяване на системата (manifests);
 • Да се извършват автоматични резервни копия на базата данни;
 • Да се извършват автоматични резервни копия на хранилището за файлове;
 • Да има ясна процедура по възстановяване на резервни копия.

Злоупотреба и атаки

 • Да се въведат рейт лимити на входящите заявки;
 • Да се използват системи за превенция на DDoS атаки;
 • Да има мрежови ограничения за намаляване рисковете от злоупотреби;
 • Базите данни да не са достъпни извън Системата;
 • Да има валидация на входящите данни на всеки слой.

Възможни варианти

Frontend

Backend

Инфраструктура

 • Kubernetes:
  • Управляван от доставчика на облачни услуги
  • On premise
 • Docker-compose (локално):
  • On premise

Какво имаме разработено до момента?

От възможните работни рамки, базирани на TypeScript, най-подходяща се оказа NestJS.
Бяха взети предвид следните съображения:

Една база данни

Използвайки една база и една схема, вместо отделни, ние даваме възможност да се изгради начална работеща версия на приложението, без излишни технически препятствия. Когато се намери подходящ сценарий, който изисква отделни схеми и бази, той ще бъде имплементиран.
Подходящо решение, което да ни позволи бързо действие и еднотипни промени по базата, е Prisma, свързана с PostgreSQL.
Чрез това решение ние:
 • ще намалим времето за разписване на схемата на базата;
 • ще се подсигурим, че връзките между обектите са в синхрон;
 • ще генерираме типове за обектите в базата автоматично;
 • ще генерираме миграционни скриптове автоматично.
Разбира се, това решение, както и всички останали, би имало недостатъци: