Документи За Нова Кампания

Страницата съдържа списъка с документи нужен за одобряване на нова кампания

Общо приложими документи:

 1. Съгласие с Общи Условия

 2. Съгласие с Политика за защита на личните данни

Списък с общи документи за заявка за кампания от физически лица:

 1. Заявление

 2. Договор за открита дарителска сметка

 3. Декларация за липса на подлежащи на принудително изпълнение задължения (публични и частни)

 4. Съгласие за обработване на лични данни

 5. Копие от акт за раждане на дете под 18 г. (когато кампанията се организира от родител/ настойник)

Списък с общи документи за заявка за кампания от юридически лица с нестопанска цел:

 1. Актуален устав

 2. Вътрешни правила за разходване на средства

 3. Удостоверение за банкова сметка

 4. Отчетни документи за изминали периоди и разходването на средства

При кампании за лечение:

 1. Актуална епикриза (от последните 6 месеца) и/ или актуално ТЕЛК решение (ако е приложимо)

 2. Становище на НЗОК по подадено заявление за покриване на разходите за медицински услуги и интервенции

 3. Медицинско становище от лекар с приложимата специалност за необходимостта и ползата от лечението

 4. Оферта от клиника за стойността на лечението; документ, удостоверяващ стойността на медицинските изделия и/ или медикаменти; друг документ, удостоверяващ стойността на медицинската нужда

При кампании за образование:

 1. Писмено становище от поне двама независими един от друг специалисти за качествата на лицето и нуждата за неговото развитие - учители, ръководители, треньори

 2. Предишни постижения - дипломи, грамоти, статии

 3. Одобрение за участие/ последващо образование

 4. Документи, удостоверяващи необходимата сума

Документи на втора фаза (след първоначално одобрение):

 1. Копие от лична карта (за физически лица)

 2. Договор за организиране на дарителска кампания

 3. Допълнителни документи, установяващи медицинската или образователна нужда

Last updated