Links

Документи За Нова Кампания

Страницата съдържа списъка с документи нужен за одобряване на нова кампания

Общо приложими документи:

 1. 1.
  Съгласие с Общи Условия
 2. 2.
  Съгласие с Политика за защита на личните данни

Списък с общи документи за заявка за кампания от физически лица:

 1. 1.
  Заявление
 2. 2.
  Договор за открита дарителска сметка
 3. 3.
  Декларация за липса на подлежащи на принудително изпълнение задължения (публични и частни)
 4. 4.
  Съгласие за обработване на лични данни
 5. 5.
  Копие от акт за раждане на дете под 18 г. (когато кампанията се организира от родител/ настойник)

Списък с общи документи за заявка за кампания от юридически лица с нестопанска цел:

 1. 1.
  Актуален устав
 2. 2.
  Вътрешни правила за разходване на средства
 3. 3.
  Удостоверение за банкова сметка
 4. 4.
  Отчетни документи за изминали периоди и разходването на средства

При кампании за лечение:

 1. 1.
  Актуална епикриза (от последните 6 месеца) и/ или актуално ТЕЛК решение (ако е приложимо)
 2. 2.
  Становище на НЗОК по подадено заявление за покриване на разходите за медицински услуги и интервенции
 3. 3.
  Медицинско становище от лекар с приложимата специалност за необходимостта и ползата от лечението
 4. 4.
  Оферта от клиника за стойността на лечението; документ, удостоверяващ стойността на медицинските изделия и/ или медикаменти; друг документ, удостоверяващ стойността на медицинската нужда

При кампании за образование:

 1. 1.
  Писмено становище от поне двама независими един от друг специалисти за качествата на лицето и нуждата за неговото развитие - учители, ръководители, треньори
 2. 2.
  Предишни постижения - дипломи, грамоти, статии
 3. 3.
  Одобрение за участие/ последващо образование
 4. 4.
  Документи, удостоверяващи необходимата сума

Документи на втора фаза (след първоначално одобрение):

 1. 1.
  Копие от лична карта (за физически лица)
 2. 2.
  Договор за организиране на дарителска кампания
 3. 3.
  Допълнителни документи, установяващи медицинската или образователна нужда