Links

Ръководство за финансов контрол

Въведение

 • Цел на документа
Това ръководство е създадено от ....., за да подкрепи по-доброто администриране и управелние на финансовата сфера на Сдружение Подкрепи БГ. Дейностите по финансов контрол подпомагат Сдружението като:
 • защити активите на Сдружението
 • води финасовите дела, така че по-лесно да се идентифицира и управлява риска
 • подпомага за предотвратяване или откриване на потенциални измами
 • осъществява мониторинг като гарантира правилно водене на счетоводна отчетност, така че да се получава навременна инфорация относно финнасовите потоци в Сдружението.
Вътрешните правила за вътрешен финансов контрол значително намаляват, но не елиминират рискът от загуби. Въпреки всичко това Ръкевство е създадено, за да подпомогне предотвратяване на рисковете, свързани със загуби както следва:
 • това Ръководство се свежда до ангажианите в процеса по финансов мениджмънт и контрол
 • ясно поставени роли на всеки един участник в процеса
 • разделение на задълженията, примерно двама членове на Надзорен съвет подписват банкови плащания
 • ободрение на йерархично ниво
 • равнение на всички операции със съответните първични документи
 • финансов анализ между бюджетирани и реални данни
 • поддържане на одитна следа и монторинг
 • Отговорни лица
 • Членовете на надзорен съвет
 • Финансов контролер
 • Лицата, отговорни за изплащане на набраните дарения към надарения
 • Тийм лийдове или отговорници на екипи, които одобряват основните оперативни разходи
Съдържание на Ръководството
Разделя се на пет основни сектора:
 • Приходи и постъпления
 • Разходи
 • Банкови и касови разчети
 • Активи и кампании
 • Мониторинг върху ангажиментите, свързани с дарителските кампании

Приходи и постъпления

Направления

 • Дарения за издръжка на Платформата - различни видове
 • Дарения по различни каузи

Начин на получаване

 • Чрез платежни системи
 • Чрез организирани събития -
 • входна такса за участниците с предварително номерирани билети, за да се проследява предостванета бройка в случай, че е на място в брой.
 • дарителска кутия, която е предварително запечатана
 • други .....
 • Ще имаме ли вариант да изпращат по поща, мъниграм и пр.., в които може да има и кешови приходи? - там контролът е малко по-силен и трябва да се опише подробно на няколко нива - ще трябва да се оторизира някой да ги получава и това трябва предварително да се знае от лицата, които изпращат с мъниграм ... сложно е- по-скоро почти невъзможно

Видове дарители

 • Юридически лица
 • Физически лица
 • Институции, пред които се кандидатства за безвъзмездни средства по програма (примери)

Вариант на извършване на услуги срещу заплащане?

 • Типове услуги
 • Към други дарителски платформи
Тук се включва описание за проучване на източника на дохода т.е. KYC & AML - това звучи неясно - вътрешна информация ли е? Имам предвид - оперативна, работна? Ако ще остане публична, е важно да има яснота какво е KYC & AML

Разходи

Основни принципи

 • Всички разходи са оторизирани от … (нужно е допълване) нива, като присъщи за Сдружението
 • Стоките и услугите, които са поръчани и платени, са получени физически
 • Изплатени са след като са били включени в предварително одобрен бюджет на Сдружението
 • Плащанията са направени от оторизирани за целта лица - веж следваща точка: Банкови разчети
 • Разходите са придружени с необходимата съпътстваща документация - фактура, договор, протокол и пр. съотносими
 • Отчитат се вярно и точно в счетоводни регистри
Основните контролни функции тук се базират на най-добри практики за прозрачност и коректност в сферата на финансовия контрол в благотворителни организации.
В случай на установяване на слабости в контролните функции, се избира външен контрольор, който да направи повторна проверка.

Основни оперативни разходи

 • Процедура за плащане
 • Лимити на плащане
 • Ниво на одобрение
 • Проверка на реквизити и пр.

Заплати и хонорари

 • Договори и индивидуални досиета
 • Месечни ведомости
 • Изплащане на суми и осигуровки/ данъци
 • Деклариране пред държавни органи

Разходи, свързани с набиране на средства по кампании

 • Маркетинг
 • Организиране на събития
 • Необходимост от транспортни разходи - командировки и пр.

Разходи, които са направени от член на Сдружението

Играе ролята на подотчетно лице, на което се изплаща сумата

Банкови и касови разчети

 • Ограничение за брой банкови сметки и валути
 • Ескроу (напишете го с оригиналното изписване на английски, моля. а най-добре е да се избегне терминът, ако е възможно, за да бъде разбираемо и за неспециалисти в областта) сметки за различни дарителски кампании
 • Ниво на достъп
 • Одобрение при плащане на разходи
 • Динамични справки за движение по сметки и кампании

Кампании и контрол на плащанията

Тук може да реферира документ Fin_Mngt_Features (моля да избягвате подобни съкращения и със сигурност - изписването на англисйки език)
 • Ниво на одобрение
 • Верификации на необходимата документация и проверка преди отпускане на набраните средства по кампаниите
 • Отговорни лица - тип професионално ориентиране (не се разбира за какво става дума. имайте предвид, че почти всички хора (дори сред доброволците) ще се интересуват от финансовите процеси - важно е всеки да може да разбере информацията)

Счетоводна отчетност

 • Спазване на принципи, според нормативна уредба, т.е. - Закон за счетоводство и НСС/ МССтандарти (пояснения на абревиатурите)
 • Периодични справки за отчитане на дейността - месечни, тримесечни, годишни отчети
 • Динамични справки за набрани средства, разплатени кампании и направени оперативни разходи по типове, които ние изберем. (примери) Тук може да се включи и нает персонал по позиции и средна заплата, без имена, (ако има такъв впоследствие).

Одит/ мониторинг на дейността

 • Периодичност
 • Кой го прави - външни експерти или членове на Сдружението, на ротационен принцип, също може да се публикува покана в сайта
 • Извежда се списък с основните данни, които се гледат, за да се включат и нефинансисти.