Ръководство за финансов контрол

Въведение

 • Цел на документа

Това ръководство е създадено от ....., за да подкрепи по-доброто администриране и управелние на финансовата сфера на Сдружение Подкрепи БГ. Дейностите по финансов контрол подпомагат Сдружението като:

Вътрешните правила за вътрешен финансов контрол значително намаляват, но не елиминират рискът от загуби. Въпреки всичко това Ръкевство е създадено, за да подпомогне предотвратяване на рисковете, свързани със загуби както следва:

 • Отговорни лица

Съдържание на Ръководството

Разделя се на пет основни сектора:

Приходи и постъпления

Направления

 • Дарения за издръжка на Платформата - различни видове

 • Дарения по различни каузи

Начин на получаване

 • Чрез платежни системи

 • Чрез организирани събития -

 • други .....

Видове дарители

 • Юридически лица

 • Физически лица

 • Институции, пред които се кандидатства за безвъзмездни средства по програма (примери)

Вариант на извършване на услуги срещу заплащане?

 • Типове услуги

 • Към други дарителски платформи

Тук се включва описание за проучване на източника на дохода т.е. KYC & AML - това звучи неясно - вътрешна информация ли е? Имам предвид - оперативна, работна? Ако ще остане публична, е важно да има яснота какво е KYC & AML

Разходи

Основни принципи

 • Всички разходи са оторизирани от … (нужно е допълване) нива, като присъщи за Сдружението

 • Стоките и услугите, които са поръчани и платени, са получени физически

 • Изплатени са след като са били включени в предварително одобрен бюджет на Сдружението

 • Плащанията са направени от оторизирани за целта лица - веж следваща точка: Банкови разчети

 • Разходите са придружени с необходимата съпътстваща документация - фактура, договор, протокол и пр. съотносими

 • Отчитат се вярно и точно в счетоводни регистри

Основните контролни функции тук се базират на най-добри практики за прозрачност и коректност в сферата на финансовия контрол в благотворителни организации.

В случай на установяване на слабости в контролните функции, се избира външен контрольор, който да направи повторна проверка.

Основни оперативни разходи

 • Процедура за плащане

 • Лимити на плащане

 • Ниво на одобрение

 • Проверка на реквизити и пр.

Заплати и хонорари

 • Договори и индивидуални досиета

 • Месечни ведомости

 • Изплащане на суми и осигуровки/ данъци

 • Деклариране пред държавни органи

Разходи, свързани с набиране на средства по кампании

 • Маркетинг

 • Организиране на събития

 • Необходимост от транспортни разходи - командировки и пр.

Разходи, които са направени от член на Сдружението

Играе ролята на подотчетно лице, на което се изплаща сумата

Банкови и касови разчети

 • Ограничение за брой банкови сметки и валути

 • Ескроу (напишете го с оригиналното изписване на английски, моля. а най-добре е да се избегне терминът, ако е възможно, за да бъде разбираемо и за неспециалисти в областта) сметки за различни дарителски кампании

 • Ниво на достъп

 • Одобрение при плащане на разходи

 • Динамични справки за движение по сметки и кампании

Кампании и контрол на плащанията

Тук може да реферира документ Fin_Mngt_Features (моля да избягвате подобни съкращения и със сигурност - изписването на англисйки език)

 • Ниво на одобрение

 • Верификации на необходимата документация и проверка преди отпускане на набраните средства по кампаниите

 • Отговорни лица - тип професионално ориентиране (не се разбира за какво става дума. имайте предвид, че почти всички хора (дори сред доброволците) ще се интересуват от финансовите процеси - важно е всеки да може да разбере информацията)

Счетоводна отчетност

 • Спазване на принципи, според нормативна уредба, т.е. - Закон за счетоводство и НСС/ МССтандарти (пояснения на абревиатурите)

 • Периодични справки за отчитане на дейността - месечни, тримесечни, годишни отчети

 • Динамични справки за набрани средства, разплатени кампании и направени оперативни разходи по типове, които ние изберем. (примери) Тук може да се включи и нает персонал по позиции и средна заплата, без имена, (ако има такъв впоследствие).

Одит/ мониторинг на дейността

 • Периодичност

 • Кой го прави - външни експерти или членове на Сдружението, на ротационен принцип, също може да се публикува покана в сайта

 • Извежда се списък с основните данни, които се гледат, за да се включат и нефинансисти.

Last updated