Основни понятия

Общи понятия и термини, използвани в Платформата

Платформа

Нашата първа голяма цел :).

Инструмент, който ще дигитализира процеса около стартиране на кампания, събиране на дарения, изплащане на средства. Платформата ще има няколко „лица“.

  • От гледа точка на посетителите в Podkrepi.bg, това ще е един сайт с информация за кампании и набрани средства и възможност да направят анонимно дарение.

  • За регистрираните дарители ще има секции с информация за тяхната дейност до момента и документите за направените дарения.

  • За организаторите на кампании ще дава статистика на стартираните от тях кампании, както и възможност за отчитане на разходи, заявяване на превод на средства.

  • За служителите на оператора на платформата е на разположение бек-офис частта на системата, където са видими процесите по одобряване на нови организатори, кампании, наблюдават се постъпилите дарения и разпределението им по кампании, води се комуникация с организаторите. Администраторите на платформата имат допълнителни възможности да настройват нейната работа – права, известявания, логика на работа.

Оператор

Неправителствената организация (НПО), която ще оперира с Платформата. Това е юридическото лице, което е собственик на домейна, който посетители посещават и чиито служители се занимават с управлението на процеса. За момента идеята е Подкрепи.бг да е първото НПО, което да е оператор на платформата, като плановете са да можем да даваме платформата и на други НПО-та, които искат да стартират подобен тип дейност.‌

Доброволец/ служител/ потребител

Oбслужва бек-енд процесите в платформата, поддържа кампаниите (като отговорник или част от екипа на кампанията), води комуникация с организатори, дарители, проверява получените дарения.

Администратор

Oбслужва бек-енд процесите в платформата, поддържа кампаниите (като отговорник или част от екипа на кампанията), води комуникация с организатори, дарители, проверява получените дарения.

Бенефициент

Лице, в чиято полза се организира кампанията. От юридическа гледна точка, Бенефициентът НЕ влиза във взаимоотношения с Оператора при набиране на средства в негова полза. Всички договори, изисквания, банкова сметка на кампанията са на името на Организатора. Възможно е бенефициентът по една кампания да е и неговият организатор (например - ако сдружение „Четири лапи“ набира средства по тяхна кампания, те са едновременно и Бенефициент и Организатор).

Организатор

Организаторът е физическото или юридическо лице, с което се сключва договор за набиране на средства, след като негова заявка за кампания е одобрена. Съответно - набраните средства се прехвърлят в неговата банкова сметка, от него се изискват отчети за разходените средства. Поради тази причина, когато дадено лице иска да стане Организатор на кампании, преминава през процес на верификация, за да се избегнат измамите. Както вече споменахме при описанието на Бенефициента, Организаторът може и да е бенефициент по дадена кампания.

Посетител

Посетител е всеки един разглеждащ сайта, който не е влязъл в профила си. Той може да има или да няма такъв. Във всеки случай, след като той не се е идентифицирал, единственото което може да прави в платформата, са анонимни дарения по кампании. За направени анонимни дарения не може да се подписва договор за дарение и да се издаде сертификат за дарение, които са необходимите документи за намаляване на данъците на дарителя.

Дарител

Физическо или юридическо лице, което дарява средства по кампания и има профил в платформата.

Кампания

Кампанията се създава от Организатор и одобрява от Оператора на платформата. Към настоящия момент кампаниите ще имат като цел събиране на определено количество средства (регулярно или еднократно) до определена дата (или дати при регулярните кампании). Организаторите ще публикуват описание на кампанията, нейната категория и под-категория, снимки и документи. По една кампания ще могат да се събират множество дарения. За всяка една кампания ще се следят събраните средства, изплатените средства към Организатора и отчетените разходи от страна на Организатора.

Дарение

Какво е дарение? Дарител дава определени парични средства към конкретна кампания. Това може да стане по различен начин – с банков превод, paypal, epay, Stripe, кеш. Винаги асоциираме дарение с определена кампания. Дарението може да бъде анулирано, ако дарителят се откаже и си поиска парите обратно или ако собственикът на кредитна карта оспорва транзакцията. За всяко едно неанонимно дарение трябва да се издава договор и сертификат от страна на Платформата.

Контейнер на средства

Това са всички банкови сметки, виртуални сметки и каси на Оператора, по които могат да постъпват средства от дарения. Контейнерът на средства има баланс (т.е. колко пари има в него към дадения момент).

Парична трансакция

Тук са всички движения, които формират наличността (баланса) по контейнерите. Трансакциите имат посока (постъпление или превод), дата и час, сума, валута, контейнер. Трансакциите винаги възникват въз основа на основание. Например: основанието на 100 лв. превод по банков път от Иван Иванов е дарение.

Искане за изплащане на сума към кампания

Попълва се от Организатор на кампанията или се създава автоматично (спрямо договор за набиране на средства). След като искането е одобрено, могат да се дарят част или всичките събрани пари по Кампанията към дарителската банкова сметка на Организатора.

Трансфер на пари от един контейнер в друг

Прехвърляне на средства от един собствен контейнер на средства на Оператора в друг, което променя единствено мястото на тяхната наличност.

Last updated